CYMnet Logo CYMnet Banner
News/Home
About CYM
Archives
Help
Other CYM Sites
For Sumivtsi Only
Links >> News | About CYM | Bulletins & Obizhnyky | Archives | Calendar | Photo Gallery |
National Camp "Raid UPA" Photos

Thursday, 27 December, 2001

Zbirka Molodshoho Yunatstva

Molodshe Yunatstvo get ready for the Opening Ceremony

Dorist/Sumenyata at Opening Ceremony

Dorist/Sumeniata at the Opening Ceremony

Molodshe Yunatstvo at Opening Ceremony

Molodshe Yunatstvo at the Opening Ceremony

Starshe Yunatstvo at Opening Ceremony

Starshi Yunaky thinking "We can't wait to be druzhynnyky"

Starshi Yunachky at Opening Ceremony

Starshi Yunachky agreeing with the boys!

Druzhynnyky at Opening Ceremony

Druzhynnyky show their wide variety of multi-coloured jackets

Nasha Komanda

Komanda this year consisted of (from left to right): Teresa Jaworski (Komandant Molodshoho Yunatstva); Stefan Romaniw (Komandant); Christina Moravski (Bunchuzhnyj); Tatiana Zachariak (Holovnyj Vychovnyk); Peter Duma (Pysar); Hania Polatajko (Skarbnyk); Jaroslav Duma (Komandant Starshoho Yunatsvta); Andrew Mandyczewskyj (Referent Dorist); Irka Konderewych (2IC of Starshe Yunatstvo); Peter Spyrdz (Referent Senyoriv)

Bunchuzhna daye zvit Komandantovi

Bunchuzhna zdaye zvit Komandantovi

Sumeniata have a hutirka

Sumeniata already preparing for their first ispyt

Molodshe Yunatstvo play sport

Molodshe Yunatstvo - a circle of friends

Molodshe Yunatstvo play sport

After getting to know each other, they unwind for the day with some sport

Yunatstvo play with a firetruck

Some of the yunatstvo have their first time on a firetruck

Starshe Yunatstvo have a hutirka

Starshe Yunatstvo are getting told the laws of tabir

Molodshe Yunatstvo settles down with a vatra

After sport, Molodshe Yunatstvo cook marshmellows around their own vatra

Page 2 (Friday, 28 December, 2001)


Home | About CYM | Archives | Help | Regional CYM Sites |
Check your Email | Vykhovnyky | Krylati Magazine |
Legal | Privacy Statement | Contact CYMnet

Copyright © 1999-2024 Ukrainian Youth Association (CYM). All Rights Reserved.